RODO – Obowiązek informacyjny

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW SESJI RADY GMINY KOMARÓW-OSADA INFORMUJEMY, IŻ OBRADY SĄ TRANSMITOWANE I UTRWALANE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH OBRAZ I DŹWIĘK. TRANSMISJA OBRAD JEST DOSTĘPNA W SIECI INTERNET, NATOMIAST NAGRANIA Z SESJI W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ I NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY ORAZ W INNY SPOSÓB ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY.

UCZESTNICZĄC W SESJI RADY GMINY WYRAŻACIE PAŃSTWO ZGODĘ NA PRZETWARZANIE I UPUBLICZNIANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. – tzw. RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Komarów-Osada reprezentowana przez Wójta (Siedziba: ul. Rynek 15, 22-4352 Komarów-Osada, tel: 84 615 31 02, adres e-mail: poczta@komarow.pl);
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych;
  3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1330 ze zm.);
  4. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Komarów-Osada, jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na komarowosada.bip.lubelskie.pl i stronie www.komarow.pl bezterminowo. Transmisja odbywa się na żywo. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;
  5. Osoba objęta monitoringiem, która uczestnicząc w obradach sesji nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do informacji o dokonywanej transmisji i istniejącym nagraniu, prawo dostępu do nagrań oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają  Administratorowi realizacji tych praw.
  6. Z uwagi na prowadzenie transmisji na żywo brak jest możliwości technicznych anonimizowania wizerunku, potencjalny uczestnik sesji Rady Gminy, nie będący osobą publiczną powinien być tego świadomy. Nagrania sesji Rady Gminy nie będą anonimizowane;
  7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych;
  8. Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.